Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (platné od 5.1.2023)

1. Úvodní ustanovení

1.1.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.goldratt.cz a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele.

1.2.

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.

Provozovatelem (také Prodávajícím) internetového obchodu www.goldratt.cz je společnost:

GOLDRATT CZ, s.r.o.
V olšinách 16/82
100 00  Praha 10

       zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70702

IČO: 25792415
DIČ: CZ25792415
email: goldratt@goldratt.cz

Provozovna:

GOLDRATT CZ, s.r.o.  Národních hrdinů 891, 190 12, Praha 9 - Dolní Počernice

       Tel: 274 770 671

 

1.4.

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adrese www.goldratt.cz, který prostřednictvím internetu / webového formuláře odeslal řádnou objednávku.

1.5.

Zákazník, který prostřednictvím internetu / webového formuláře odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

1.6.

Při objednávání a rezervaci zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.

Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.goldratt.cz,

2.2.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.

Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu na adrese www.goldratt.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.4.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu prodávajícího)
 • způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží.

 

2.5.

Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil.

 

2.6.

Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel v co nejkratším termínu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku.

2.7.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

2.8.

Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

     2.9.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

 2.10.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

2.11.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce GOLDRATT CZ, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. GOLDRATT CZ nebo smluvních partnerů GOLDRATT CZ, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.12.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

2.13.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny koncové.

3. Dodací podmínky

3.1.

Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta), kterému zboží předá zpravidla do 48 hodin od přijetí objednávky (u platby zálohou po připsání peněz na účet prodávajícího).

3.2.

Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě přepravce:

V případě jedné nebo dvou knih: Doporučené psaní s dobírkou: obvyklá doba doručení 3 – 4 dny

V případě 3 a více knih popř. dalších produktů: Balík do ruky – běžně následující pracovní den po převzetí zásilky od prodávajícího

3.3.

Ceny zboží v nabídce uvedené v českých korunách jsou uvedeny včetně DPH.

Ceny zahraničních produktů uvedené v internetovém obchodu prodávajícího v cizí měně jsou uvedeny bez DPH. Tyto ceny se přepočítávají kurzem ČNB pro danou měnu platným v den objednávky. K takto přepočteným cenám se dále připočítává DPH dle platné právní úpravy.

Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce pouze v českých korunách, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi. Ceny zboží uvedené z zahraničních měnách se mění v závislosti na kurzu dané měny a konečná cena u tohoto zboží bude zákazníkovi potvrzena při potvrzení objednávky. V případě nesouhlasu zákazníka s touto cennou, má zákazník právo do 24 hodin od potvrzení objednávky odstoupit od smlouvy a zboží mu nebude zasláno. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.

V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta) se připočítává k uvedené ceně zboží poštovné, doběrečné a balné v celkové výši:

 • V případě jedné knihy 154,-Kč
 • V případě dvou knih 160,- Kč
 • V případě tří knih 190,- Kč

 

 • Tyto ceny jsou platné pro základní nabídku knih Dr. Goldratta v českém jazyce (Cíl, Cíl II, Kritický řetěz, Co nemám, neprodám) V případě větších zásilek, prodeje knih v cizím jazyce a ostatních produktů, kdy cena přepravy přesahuje částku 200 Kč je cena přepravného stanovována individuálně na základě platné cenové nabídky přepravce (Česká pošta) a kupující je vždy o ceně informován při potvrzení objednávky emailem. V případě, že kupující s touto cenou nesouhlasí, má právo objednávku zrušit.

Tyto ceny jsou včetně DPH. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu těchto cen v případě úpravy cen přepravcem.

3.5.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

3.6.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.7.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.8.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

3.9.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Platba na dobírku
  Zákazník může zvolit platbu kupní ceny na dobírku, v takovém případě kupní cenu platí kupující v místě dodání zboží uvedeném v objednávce prostřednictvím přepravce –České pošty.
 • Platba zálohou

Zákazníkovi může být na jeho žádost vystavena zálohová faktura a po připsání částky na účet prodávajícího je odesláno zboží spolu s daňovým dokladem. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V tomto případě se cena přepravného snižuje o částku doběrečného.

4.2.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 2.10. těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5. Rezervace zboží – osobní odběr

5.1.

Prostřednictvím internetového obchodu si může zákazník ve vyjímečných případech po předchozí domluvě vybrat zboží a rezervovat si je prostřednictvím poznámky v objednávkovém formuláři za účelem jeho nákupu v kamenné provozovně prodávajícího. Potvrzením rezervace se prodávající zaváže, že vybrané zboží bude zákazníkovi k dispozici k vyzvednutí v příslušné provozovně prodávajícího po dobu 14 dnů ode dne potvrzení rezervace. Zákazník může rezervované zboží vyzvednout v příslušné provozovně po předchozí telefonické nebo emailové domluvě o čase návštěvy.

5.2.  

Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího, na takovou koupi zboží se nevztahují tyto obchodní podmínky internetového obchodu, s výjimkou tohoto čl. 5 a čl. 9. Kupní smlouva se v takovém případě řídí obecnými právními předpisy, popřípadě obchodními podmínkami prodávajícího platnými pro nákup zboží v provozovně.

6. Práva z vadného plnění

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.

Kupující je povinen Zboží po jeho převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nemá zjevné vady.

6.3.

Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po jeho předání kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.

6.4.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

6.5.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.6.

Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po jeho předání kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.

6.7.

Ustanovení článku 6.4. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.8.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

6.9.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 6.10. VOP.

6.10

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

           6.11.

Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 6.9. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

6.12.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího ( „reklamace“), a to v kamenné provozovně prodávajícího, reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu:

GOLDRATT CZ, s.r.o.
Národních hrdinů 891, 190 12, Praha 9 - Dolní Počernice

e-mail: ivona.voddickova@goldratt.cz

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

           6.13.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.14.

Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou).

6.15.

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

6.16.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

6.17.

Zboží z obchodu www.goldratt.cz je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravce. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:

Prohlédl zásilku před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky.

V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese ivona.vodickova@goldratt.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na přepravu", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

6.18.

Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1.

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 2 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.

7.2.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího.

7.3.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 7.1. těchto obchodních podmínek).

7.4.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

7.5.

Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.6.

       Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího:

GOLDRATT CZ, s.r.o.
Národních hrdinů 891, 190 12, Praha 9 - Dolní Počernice

       nebo předá prodávajícímu na adrese:

GOLDRATT CZ, s.r.o.

Národních hrdinů 891, 190 12, Praha 9 - Dolní Počernice

 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

7.7.

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.8.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.9.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.10.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: goldratt@goldratt.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Společnost GOLDRATT CZ, s.r.o. chrání veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při objednávce a spravuje je v souladu s platnou legislativou. Veškeré informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete ve speciální sekci Zpracování osobních údajů zde.

             

10. Závěrečná ustanovení

10.1.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

10.2.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17.3.2021 Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.goldratt.cz.

10.3.

Odesláním objednávky či rezervace zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

10.4.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

10.5.

Přílohu VOP tvoří vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy.

V Praze, dne 3.1.2023

GOLDRATT CZ, s.r.o.

Příloha č. 1

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, můžete využít tohoto formuláře)

 

Adresát:

GOLDRATT CZ, s.r.o.
Národních hrdinů 891, 190 12, Praha 9 - Dolní Počernice

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70702

IČO: 25792415
 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

 

Číslo daňového dokladu:…………………………………………………………….

Datum objednání:…………………………………………………………………….

Datum obdržení:……………………………………………………………………..

Jméno a příjmení zákazníka:…………………………………………………………

Adresa zákazníka:……………………………………………………………………

Datum……………………………………

 

 

Podpis zákazníka…………………………..