Průmysl 4.0

“Každé zlepšení je změna, ale ne každá změna je zároveň i zlepšením.”

Aplikace TOC pro oblasti řízení projektů, řízení výroby, ale i řízení lidí nebo financí používá řada firem po celém světě k dosahování zlepšení v řádech desítek procent. Na prahu průmyslu 4.0 nejen pomáhá firmám podstatně pružněji reagovat na změny a vyrovnávat se s neočekávanými událostmi (Murphyho zákon platí všude a je třeba s ním počítat). Především umožňuje řídit podnik jako systém, který je součástí určitého prostředí a řešit jen to, co je opravdu potřeba řešit.

V oblasti dramatických inovací, kterým je průmysl 4.0 nabízí například možnost lepšího zhodnocení, které projekty, inovace, či technologie představují lepší příležitosti. Pomůže nám k tomu:

6 otázek Teorie Omezení  Dr. Eliyahu M. Goldratta pro nové technologie

Hodnotu nové technologie můžeme lépe určit, pokud nalezneme omezení či překážky, které tato technologie nebo změna dokáže odstranit pro své potenciální zákazníky:

1) V čem je síla nové technologie?

Cílem je vytvořit seznam všech schopností a možností, které inovace na konkrétní prostředí přináší. Odpověď na otázku č. 1 je východiskem pro nalezení odpovědí na následující otázky a jediným bodem, kdy se na technologii můžeme dívat z pohledu dodavatele.

2) Jaká současná omezení nebo limity nová technologie překonává?

Platí, že pokud existuje praktická potřeba nových technologií, tak musí nutně existovat bariéra, která brání dalšímu rozvoji. Nová technologie právě takovou bariéru překonává.
Odpovědí je včasná definice skutečné potřeby budoucích uživatelů vyvolaných procesem Průmysl 4.0 v konkrétních prostředích a aplikacích. Je to první krok pro stanovení přidané hodnoty pro uživatele.

3) Které v současnosti používané normy, chování a politiky potřebujeme pro překonání dosavadních omezení zrušit?

Praxe nás donutila vytvořit procesy a vzorce chování, které nám umožnily současná omezení překonávat.
Pokud použijeme nové technologie a zároveň necháme v platnosti tyto původní normy a chování, bude přínos zpravidla marginální.
Důvodem pro tuto analýzu aktuálních „norem a standardů chování“ je fakt, že ve skutečnosti „zavedené zvyklosti“ obvykle neskončí pouhým překonáním vnějších podmínek, za nichž tyto vznikly, ale mají naopak dlouhou setrvačnost a často vysokou rezistenci vůči inovativním změnám.
Tato otázka je ve společnostech, firmách a organizacích naprosto kritická, neboť změnit chování samotného jednotlivce je vždy podstatně jednodušší, než změnit firemní kulturu, normy a chování organizace jako celku.

4) Jaké NOVÉ normy, chování a politiky potřebujeme zavést v okamžiku nasazení nové technologie?

Základem pro stanovení přínosu nové technologie je zhodnocení současné a budoucí situace - tj. jak v současné době překonáváme existenci omezení a limitů ve srovnání s budoucí situací, kdy tato omezení a limity budou překonány novou technologií.
Pokud současné normy, chování a politiky praktickou potřebu řešenou Průmyslem 4.0 neumožňují naplňovat vůbec nebo jen omezeně, je přidaná hodnota postupu dle TOC obrovská.
Pokud například pomocí „internetu věcí“ dokáže stroj identifikovat a inteligentně komunikovat budoucí potřebu svého servisu (včetně potřebných náhradních dílů) řekněme jednu směnu před tím, než se skutečně rozbije, bude to mít obrovskou přidanou hodnotu za předpokladu, že uvedený náhradní díl bude k dispozici. Před pořízením stroje bude tedy dobré nějakým efektivním způsobem (např. standardními nástroji TOC) prozkoumat všechny konsekvence a zvážit např. zavedení řízení zásob náhradních dílů pomocí adaptivních bufferů (rezerv), měnících se v závislosti na přítoku a odtoku daných náhradních dílů.

5) Jaké změny a doplňky nová technologie ještě potřebuje?

Nyní je tedy dobré ještě prozkoumat, jaké doplňky nové technologie usnadní uživatelům nové vzorce chování plně akceptovat a rutinně přijmout.
Máme-li například k dispozici informační systém, který sleduje průběh projektů, výrobních procesů, logistických procesů a informace o jejich finančním přínosu pro společnost (což nám naše technologie jednoduše umožňuje), je žádoucí nastavit vhodná pravidla pro přidělování a monitoring zdrojů a poskytnout „doplněk“ technologie řízení například v podobě vizualizací, které okamžitě zobrazí aktuální stav zdrojů, jejich využití a disponibilní možnosti. Zdroje rozumíme lidské, strojní, finanční, logistické, materiálové…

6) Jak prakticky zařídit změnu?

Odpor lidí ke změnám je obvykle značný a vytrvalý. Podle TOC lidé však nejsou rezistentní vůči změnám obecně, ale vůči změnám pro ně nevýhodným (zvýšení platu obvykle žádnou vlnu odporu nevyvolává).
Pokud předpokládáme, že cílem většiny inovací nejsou změny, které by pro jejich uživatele měly být nepříjemné, jedná se zpravidla spíše o obavy z nedostatečně komunikovaných rizik, z jistého diskomfortu, která s sebou každá změna přináší, nebo též o prostou „pohodlnost“ změnu přijmout. Každopádně je na místě tyto obavy pochopit a rizika minimalizovat, a pokud možno usnadnit přijetí změn lidem, kterých se změna dotkne.

Pro praktické dosažení a akceptaci změny potřebujeme ještě definovat následující související otázky:
a) jaký je celkový benefit ze zavedení změny (jak velký je hrnec zlata na konci cesty),
b) jaké je celkové riziko (kolik krokodýlů krouží ve vodě, ve které stojíme), pokud na změnu rezignujeme,
c) jak lze minimalizovat riziko transformace (jak omezit pravděpodobnost, že si cestou změny natlučeme)
d) o jaké benefity současného stavu změnou přijdeme (mořská panna).
Odpovědi na předchozí otázky tvoří základ pro naplánování cesty změny a zároveň pro její komunikování. Obvykle se totiž bez určité součinnosti lidí prostě neobejdeme.

Souhrnný přínos 6 otázek Teorie Omezení pro Průmysl 4.0 je v lepším pochopení a přípravě zavedení Průmyslu 4.0 v konkrétním prostředí. Tím výrazně zvýšíme pravděpodobnost skutečného dosažení plánované (a očekávané) přidané hodnoty nové technologie spolu s rychlejší implementací a efektivním systematickým odstraněním překážek bránících dosažení maximálních přínosů.

A kde vezmeme ty správné lidi pro Průmysl 4.0?

Zajištění a účelné využití vysoce kvalilifikované pracovní síly pro Průmysl 4.0 je v současné situaci velkou výzvou pro většinu společností. TOC však pomáhá řešit i tuto oblast. Obvyklým výsledkem aplikace metod TOC ve firmách je uvolnění dodatečných kapacit a zvýšení rychlosti/průtoku v řádu desítek procent se současnými zdroji. V první fázi dochází k podstatně účinnějšímu využití kvalifikovaných pracovníků a dále pak aplikace TOC pro řízení lidí řeší situaci z dlouhodobějšího hlediska. Chcete vědět jak na to?

Kontaktujte nás na goldratt@goldratt.cz nebo tel: 274 770 671!