Self Learning Program

Každý modul trvá 3 hodiny a pokrývá následující témata:

Modul první - Výroba
Jak můžeme okopírovat úspěchy Alexe Roga popsané v knize „Cíl“? Klíč spočívá ve schopnosti transformovat převažující přístup k řízení výroby založený na mentalitě světa nákladů na přístup využívající "zdravého rozumu" - založený na mentalitě světa průtoku. Posun v mentalitě je nezbytný pro odvození nezbytných procedur: buben-nárazník-lano (logistický mechanismus) a řízení nárazníků (kontrolní mechanismus).

Doporučená četba: The Goal (české vydání Cíl, 1999), The Race, Production the TOC Way

Modul druhý - Finance a měřítka
Každý čtenář knihy Cíl si uvědomí, že zdravý rozum ve výrobní části firmy nepřeváží, dokud se nezmění přístup ve finanční oblasti. Učetní měřítka založená na nákladech jsou devastující. Ještě méně známé je, že devastující účinek se neomezuje pouze na výrobu - je ještě znatelnější v marketingu, prodeji a především v projektovém řízení. Jaký je tedy rozumný přístup v oblasti financí, který překlene mezeru mezi měřítky ziskovosti a lokálními měřítky (efektivita, návratnost investice, náklady na výrobek, atd.)? Jednoduché, často tak zřejmé odpovědi, které jsou prezentovány v modulu číslo 2, jsou základem pro zbývající moduly.

Doporučená četba: The Goal (české vydání Cíl, 1999). The Haystack Syndrome, It s Not Luck, The Implications of Theory of Constraints on Management Accounting

Modul třetí - Projektové řízení
Projekty, stejně jako výroba, vyžadují mnoho zdrojů, které musí splnit mnoho úkolů, aby bylo dosaženo předem stanoveného konečného výsledku. Projekty (především v multi-projektovém prostředí) mají takové charakteristické znaky, které je výrazně odlišují od výroby. Můžeme dokončit projekty dříve než ve stanoveném čase, v rámci přiděleného rozpočtu a bez kompromisů týkajících se obsahu? Předchozí dva moduly poskytují základ, ze kterého lze odvodit překvapující odpověď.

Doporučená četba: Critical Chain (české vydání Kritický řetěz, 1999), Project Management the TOC Way

Modul čtvrtý - Distribuce a „Supply chain“
Většina firem, s vyjímkou společností, jejichž obchodní činností je maloobchod, ignoruje distribuci. To je však velká chyba. Protože každá firma je článkem v dodavatelském řetězci, většina firem již poznala, že pokud konečný zákazník nic nekoupil, pak nikdo také neprodal. Největší "chuchvalec" v dodavatelském řetězci - většina zásob - se většinou nachází ve stádiu distribuce. Pokud chce firma prosperovat, její manažeři musí porozumět, jak pomoci distribučnímu článku výrazně zlepšit jeho výkon.

Doporučená četba: It s Not Luck, Late Night Discussions

Modul pátý - Marketing
Marketing by neměl být zaměňován s prodejem nebo reklamou. Marketing je schopnost firmy přimět trh, aby požadoval její výrobky. Jinými slovy - schopnost vytvořit konkurenční výhodu. Pokud všechna vylepšení, která byla zahájena v předchozích sezeních, nejsou převedena na jistou výhodu, většina potenciálního zisku nebude realizována. Zřídka dokáže marketingové oddělení navrhnout efektivní marketing bez angažovanosti a přispění manažerů z ostatních oddělení. Úkolem je vytvořit takový systém, který umožní, aby přispíval každý.

Doporučená četba: It s Not Luck, Late Night Discussions and TOC Journal

Modul šestý - Prodej
Nejen od každého prodejce, ale i od každého manažera v každé firmě je požadováno, aby prodával; výrobky, své návrhy a rozhodnutí klientům, nadřízeným nebo svým vlastním lidem. Existuje efektivní a systematický způsob, jak prodávat; jak překonat odpor ke změnám? Znalosti získané v předchozích sezeních umožní detailní vytvoření rozhodující účinné metody.

Doporučená četba: Cíl (české vydání Cíl, 1999), It s Not Luck, Critical Chain (české vydání Kritický řetěz, 1999)

Modul sedmý - Řízení lidí
Témata, jejichž znalost je nezbytně vyžadována při řízení lidí, jsou dobře známa: Řešení konfliktů, delegování pravomocí, vytváření týmu, atd. Méně známé je to, že ten samý logický přístup, použitý v předchozích sezeních při odvozování řešení pro "hmatatelnější" témata, je stejně efektivní, pokud jej využijeme pro získání účinných metod zaměřených na řízení lidí. Z dlouhodobého měřítka poskytuje tento modul pravděpodobně nejdůležitější know-how.

Doporučená četba: It s Not Luck

Modul osmý - Strategie
Cílem jakékoliv firmy je zavedení efektivního a trvalého procesu neustálého zlepšování. Zlepšování definujeme jako stále lepší dosahování cíle firmy - v případě komerční organizace zvyšování její ziskovosti. Bohužel, po počátečním rozběhu většina zlepšovacích snah začne stagnovat. Poslední modul zformuje know-how získané v předchozích modulech do jasné, celkové strategie, podpořené detailními taktikami. Tato dlouhodobá strategie zajistí, že s postupujícím časem stupeň zlepšení (zisk) trvale roste.

Doporučená četba: It s Not Luck

Každý modul obsahuje pracovní sešit (Průvodce videoprogramem) a 2 CD-ROM. Lze zakoupit celou sadu nebo jen vybraný(é) modul(y). Program je určen pouze pro osobní použití, je zakázáno jej veřejně prezentovat, sublicencovat nebo zapůjčovat třetí straně.

Systémové požadavky pro používání TOC-SLP

  • Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows ME nebo Windows XP
  • Minimálně 32 MB of RAM
  • CD-ROM 8x a vyšší
  • Připojení na internet

 

TOC-Self Learning Program musí být nejprve instalován na počítač, při této počáteční instalaci je potřeba použít připojení na internet. Poté již stačí jen zasunout CD do počítače.